แผนฝึกอบรม

ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๔๒๙)

อ่านเพิ่มเติม »

ขอประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๔๑๗)

อ่านเพิ่มเติม »

แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างเดือน สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๖ ฉบับที่ ๕ ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๖ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๐๓๒)

อ่านเพิ่มเติม »

แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทเพิ่มประสิทธิภาพ (หลักสูตรระยะสั้น) ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างเดือน พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๖ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๕๗๘)

อ่านเพิ่มเติม »

การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๖ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๔๑๔๐)

อ่านเพิ่มเติม »

แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน 2566

อ่านเพิ่มเติม »

แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน ๒๕๖๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๒๖๒) [Update ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๖]

อ่านเพิ่มเติม »

แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๖ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๔๑๔๐)

อ่านเพิ่มเติม »