แผนฝึกอบรม

แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างเดือน มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๔๕๓)

อ่านเพิ่มเติม »

แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ระหว่างเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ฉบับเพิ่มเติม) (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๑๒๙)

อ่านเพิ่มเติม »

แจ้งกำหนดการใหม่ หลักสูตรการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานตามหลักมาตรฐานสากล ด้วยเทคนิคทางวิศวรรมที่ทันสมัยและตามที่กฎหมายกำหนด (มท.๐๘๐๗.๒/ว ๗๐๔)

อ่านเพิ่มเติม »

แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๕ ภายใต้ความร่วมทางวิชาการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๕๓๒)

อ่านเพิ่มเติม »

แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่๔) (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๔๑๒)

อ่านเพิ่มเติม »

แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่๓) (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๒๖๓)

อ่านเพิ่มเติม »

แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน ๒๕๖๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๗๙๐)

อ่านเพิ่มเติม »

แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างเดือน มกราคม – พฤษภาคม ๒๕๖๕ ภายใต้ความร่วมทางวิชาการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๒๖๔๖)

อ่านเพิ่มเติม »

แผนดำเนินการฝึกอบรม ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๔ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๒๓๗๐)

อ่านเพิ่มเติม »