ไม่ได้ระบุ หมวดหมู่

แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น “เกษียณสร้างสุข” (Happy Retirement) รุ่นที่ ๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๙๑๐)

อ่านเพิ่มเติม »

แผนดำเนินการฝึกอบรม ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๔ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๒๓๗๐)

อ่านเพิ่มเติม »