การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นบรรจุใหม่ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๕๔๒)

|