นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 133

|

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30 น. นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 133 โดยมี นายพนมเทียน เส้งวั่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้การต้อนรับ ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 164 คน อธิบดี สถ. กล่าวว่า “ผมอยากให้บุคลากรของท้องถิ่นมีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมปัจจุบัน สามารถนำไปประยุกต์และบูรณาการร่วมกันระหว่างข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการประจำ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย และประชาชนในพื้นที่ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทั้งระดับกรม กระทรวง และของประเทศ”