ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๒ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๗๕๘)

|