ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม หัวข้อ คดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การควบคุมอาคาร และการผังเมืองของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๗๘๘)

|