ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครเข้าอบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานตามหลักมาตรฐานสากล ด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมที่ทันสมัยและตามที่กฎหมายกำหนด รุ่นที่ ๑ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๒๗๔)

|