ประกาศรายชื่อ ผู้สมัครเข้าอบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานตามหลักมาตรฐานสากล ด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมที่ทันสมัยและตามที่กฎหมายกำหนด รุ่นที่ ๒ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๑๖๒)

|