ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๘๘๑)

|