ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๔๒๙)

|