ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพกิจการสภา การประชุมสภาและการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่น (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๒๙๓๒)

|