ผลการทดสอบข้อเขียนหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น ระดับกลาง รุ่นที่ ๘ (ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

|