พิธีเปิดหลักสูตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 3 โดย นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

|

        เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 3 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคาร 1 จ.ปทุมธานี

        อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอิสระภายใต้กฎหมาย ในการบริหารงาน บริหารคน บริหารเงินงบประมาณ การจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล ให้คนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในการอบรมหลักสูตรนี้เป็นการหนุนเสริม ความรู้ความเข้าใจ ที่จะบริหารจัดการงานเรื่องต่างๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทำงานได้ตรงกับความต้องการของประชาชน ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อการดำรงชีวิตของประชาชน แม้ขณะนี้สถานการณ์ได้ผ่อนคลายไปในทางที่ดีขึ้น แต่เรากลับได้รับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจจากราคาน้ำมัน ราคาก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น ความแปรปรวนของสภาพอากาศและปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับความเดือดร้อนของประชาชน ร่วมกันพิจารณากำหนดทิศทาง แนวทางการดำเนินการรองรับ มุ่งเน้นการใช้งบประมาณไปดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

        สุดท้าย อธิบดี สถ. กล่าวขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณาจารย์ ที่ให้ความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สร้างผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นมืออาชีพ น่าเชื่อถือ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและประชาชน