ยกเลิกกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรนักนักบริหารงานทั่วไป (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ ๙๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๑๗๓)

|