ยกเลิกกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ ๒๖” (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๕๑๔)

|