วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 103 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคาร 2

|