เลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๗๗๓ ด่วนที่สุด)

|