แจ้งกำหนดการใหม่ หลักสูตรการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานตามหลักมาตรฐานสากล ด้วยเทคนิคทางวิศวรรมที่ทันสมัยและตามที่กฎหมายกำหนด (มท.๐๘๐๗.๒/ว ๗๐๔)

|