แจ้งรายชื่อ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานตามหลักมาตรฐานสากล ด้วยเทคนิคทางวิศกรรมที่ทันสมัยและตามที่กฏหมายกำหนด รุ่นที่๑ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๕๘)

|