แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการฝึกอบรมและยกเลิกการฝึกอบรมบางรุ่น (ออนไลน์) จำนวน ๓ หลักสูตร (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๒๒๑๗)

|