แจ้งยกเลิกกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ ๒๖” (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๕๑๕) {เรียน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น}

|