แจ้งยกเลิกและเลื่อนแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๘๕๕)

|