แจ้งยกเลิก หลักสูตรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่กับการขับเคลื่อนงานบริการสาธารณะอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๔๒๔)

|