แจ้งยกเลิก แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทเพิ่มประสิทธิภาพ (หลักสูตรระยะสั้น) จำนวน ๒๒ หลักสูตร (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๙๐)

|