แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม “หลักกฏหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Webex (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๒๒๗)

|