แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรรองนายกเทศมนตรี รุ่นที่ ๖ (มท ๐๘๐๗.๗/ว ๒๐๙๓)

|