แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ ๓๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๑๗๑)

|