แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรศึกษานิเทศก์ (ตามมติ ก.ท.) รุ่นที่ ๔ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๙๙๗)

|