แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ ๔ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๓๔๘)

|