แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรประธานและรองประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๕๔๓)

|