แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ ๘๙ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๗๕๕)

|