แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ ๖๙ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๘๒๐)

|