แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ ๕๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๙๓๖)

|