แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี รุ่นที่ ๓ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๖๕)

|