แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนายช่างไฟฟ้า รุ่นที ๙ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๙๓๘)

|