แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ ๑๐ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๙๙๔) [Update ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕]

|