แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ ๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๖๗)

|