แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ ๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๑๕๖)

|