แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา (ตามมติ ก.ท.) รุ่นที่ ๒๔ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๒๕๘)

|