แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประธาน/รองประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๒ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๖๙)

|