แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา (ตามมติ ก.ท.) รุ่นที่ ๒๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๒๖๐)

|