แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ ๓๐ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๒๙๔)

|