แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าพนักงานการงินและบัญชี รุ่นที่ ๖๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๓๓๖)

|