แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรข้าราชการท้องถิ่นระดับอาวุโส รุ่นที่ ๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๓๔๐)

|