แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพ (High Potential and Professional Executives : HPE) รุ่นที่๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๙๕)

|