แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ ๗๔ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๔๘๖)

|