แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ ๖ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๖๕๕)

|