แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการเกษตร รุ่นที่ ๑๐ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๗๐๙)

|