แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ ๑๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๗๙๑)

|