แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการพัสดุ รุ่นที่ ๑๙ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๓๘๐๕)

|